Vedtekter

1. Faglig Forum for Formannskapssekretærer er en sammenslutning av formannskapssekretærer og ansatte ved politiske sekretariater i Norge.

2. Forumet har som mål å gi medlemmene faglig utvikling innenfor de saksfeltene som ligger til denne gruppen eller som har betydning for disse. Dette skjer gjennom å utvikle nettverk kommunene imellom ved kurs, konferanser og seminarer. Særlig viktig er den erfaringsutvekslingen som skjer ved at man møtes.

3. Formannskapssekretærer eller tilsvarende, fylkestingssekretærer, ansatte i politiske sekretariater eller tilsvarende stillinger er forumets målgruppe.

4. Kommunene og fylkeskommunene tegner medlemskap i forumet som oppnås ved innbetalt kontingent. Kun kommuner/fylkeskommuner som har betalt kontingent kan delta på foreningens årsmøte. Kontingenten skal være innbetalt før landskonferansen avholdes. Kommuner/fylkeskommuner kan delta med flere enn en person på landskonferansen. Kun en person pr. kommune/fylkeskommune har tale- og stemmerett på årsmøtet. Dersom kontingenten ikke er innbetalt i løpet av kalenderåret, strykes vedkommende kommune/fylkeskommune som medlem

5. Årsmøtet er foreningens øverste organ.

Mellom årsmøtene ledes foreningen av et styre. Styret velges for 2 år av gangen med leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Leder og nestleder skal ikke være på valg samtidig. I tillegg velges 3 varamedlemmer for 2 år av gangen. Det velges 2 revisorer for 1 år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.

6. Årsmøtet holdes innen utgangen av juni og innkalles med 1 mnd. varsel. Forslag til saker som ønskes behandlet, må fremmes skriftlig og sendes styret senest en måned før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

A. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

B. Valg av møteleder.

C. Valg av sekretær.

D. Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen.

E. Styrets årsberetning.

F. Revidert årsregnskap.

G. Kontingenten for neste år.

H. Godtgjørelse til styret

I. Innkomne saker.

J. Forslag til budsjett for neste år.

K. Forslag til handlingsplan for neste år.

L. Valg av styre.

M. Valg av revisorer.

N. Valg av valgkomité.