Om oss

Faglig Forum for Formannskapssekretærer – FFF – er en landsomfattende sammenslutning av formannskapssekretærer og ansatte ved politiske sekretariater i Norge.

FFF har som formål å gi medlemmene faglig utvikling innenfor de saksfeltene som ligger til politisk sekretariat. Dette skjer gjennom å utvikle nettverk kommunene imellom og til faglige instanser i statsforvaltningen, eksterne fagmiljø og andre faglige forum for offentlige ansatte. Den faglige utviklingen skjer ellers gjennom kurs, konferanser og seminarer som FFF arrangerer i egen regi eller i samarbeid med andre.

Kommunene og fylkeskommunene tegner medlemsskap i FFF mot å betale en årlig kontingent. Hver kommune og fylkeskommune kan delta i forumets aktiviteter med så mange ansatte som de  ønsker.

FFF har følgende organer: årsmøtet, styret og fylkeskontakter. Årsmøtet er det øverste organet og holdes innen utgangen av juni hvert år. I tilknytning til årsmøtet holdes en landskonferanse med faglig tema. Styret har det daglige ansvaret for forumet i perioden mellom årsmøtene og skal holde møte etter behov, men minst to ganger i perioden.

Fylkeskontaktene er kontaktpunktet mellom medlemmene i sitt fylke, og er styrets forlengede arm ut mot medlemmene. Han/hun bør ellers arbeide med rekruttering av nye medlemmer. Medlemmene i fylkene kan sammen med fylkeskontaktene arrangere lokale samlinger i form av kurs, konferanser og seminarer.

*Oversikt over styret og fylkeskontakter

Vårt organisasjonsnr: 976 077 253